KHDA Rating

KHDA Inspection Result 2019-20   KHDA Inspection Result 2018-2019
     
 
   
Download pdf
 
Download pdf
KHDA Inspection Result 2017-18  
     
 
   
Download pdf